Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Regler > Klageregler

Klageregler

Klageretten gjelder kun for avsluttende vurdering (standpunktkarakter), terminkarakter er en del av det vurderingsarbeidet som fører fram mot sluttkompetanse.

paragraf

Kapittel 3 i Forskrift til Opplæringsloven (FtO) regulerer vurdering i videregående opplæring. Elevene har rett til å bli vurdert. Opplæringsloven viser hvem som er ansvarlig for å gi denne vurderingen.

All nødvendig informasjon om klage finner du på nettsidene til utdanningsavdeling i Møre og Romsdal fylkeskommune: https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev/Eksamen-og-vurdering

Klage på vurdering

Reglene om klage på vurdering finner vi i FtO, kapittel 5. Fastsetting av standpunktkarakterer er enkeltvedtak. Skolen er første klageinstans, og klagen skal sendes til Romsdal videregående skole v/ rektor. Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylke er siste klageinstans. Her blir klagen kun vurdert på et formelt grunnlag (altså om saksbehandlinga ved skolen er rett).

Etter Forvaltningsloven har faglærer og skolen veiledningsplikt overfor eleven både når det gjelder formelle sider ved klagen og faglige sider ved klagen. Vi anbefaler elevene å rådføre seg med faglærer før klage på vurdering blir sendt.

Dersom eleven velger å klage, har faglærer plikt til å gi en skriftlig begrunnelse av vurderingen, jfr § 5-12, første ledd, andre punktum. Faglærers begrunnelse for vurderingen til standpunktkarakter skal gi et klart og tydelig bilde av elevens måloppnåelse etter kravene i læreplanen. Begrunnelsen skal være konkret og gi informasjon om hvordan eleven er vurdert i forhold til kompetansemål for faget. I tillegg må det gå frem hvordan vurdering, tilbakemelding og rettledning av eleven er ivaretatt.

Begrunnelsen fra faglærer bør også inneholde:

  • Omtale av hvordan eleven har fått informasjon om kompetansemåla i faget
  • Omtale av hvordan eleven har fått informasjon om kjennetegn på måloppnåing i faget 
  • Informasjon om hvordan det er lagt til rette for egenvurdering i faget
  • Faglærer skal svare på det som eleven eller foreldrene peker på i klagen
  • Faglærer skal besvare påstander som blir framsatt i klagen og redegjøre for hvordan han/ hun har tatt hensyn til dette ved fastsetting av karakteren