Klage på standpunktkarakter

Reglene for klage på vurdering finner du i forskrift til Opplæringslova, kapittel 5 (se snarveg nedenfor).

Dine foresatte kan klage på vegne av deg frem til du er 18 år. Fra du er 18 år, kan du klage selv.

Fristen for å klage på karakteren er 10 dager. Fristen gjelder fra dagen karakteren er offentliggjort.

I noen tilfeller kan en klage bli behandlet selv om det har gått over tidsfristen. Du kan også kreve å få en grunngivelse for karakteren, innen 10 dager. Når du har mottatt grunngivelsen, vil du få ny tidsfrist for klage.

Du må sende en skriftlig klage, der du eller dine foresatte skriver under. Bruk dokumentet som du finner nederst på denne siden. Klagen skal du sende til skolen. Den som klager skal ha kopi av alle dokumenter som hører til klagesaken.

Den som behandler klagen, kan bare vurdere om den som har satt karakterene har fulgt reglene om standpunktkarakterer. Disse finner du i forskrift til Opplæringslova, kapittel 3. 

Å klage kan gi flere resultat.

  • Du kan få medhold. Den som har behandlet klagen vurderer at det kan være feil i saksbehandlingen, og da blir vedtaket om standpunktkarakter opphevet. Saken blir sendt tilbake til skolen som behandler saken på nytt.
  • Du får ikke medhold, fordi den som har behandlet klagen mener at reglene er fulgt. 
  • Den som behandler klagen kan avvise klagen dersom han eller hun mener at det ikke er grunnlag for å klage.
  • Skolen kan også avvise klagen. Da kan eleven sende klage på dette vedtaket. Klagefristen er tre uker.

Når du får medhold, og den som behandler klagen har opphevet vedtaket om standpunktkarakter, blir saken sendt tilbake til skolen. Da kan skolen bestemme at karakteren blir stående, at karakteren går opp eller at karakteren går ned. Skolen må grunngi hvorfor de har sett denne karakteren. Den er endelig, og eleven kan ikke klage på den.

Den endelige standpunktkarakteren blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset til eleven.

Dersom eleven sender klage på orden- og adferdskarakter, er det den som behandler klagen som setter endelig karakter.

Det er forskrift til opplæringsloven, §5-12, som gjelder for klage på standpunktkarakterer. §5-13 gjelder klage på orden og atferd.

 

For mer informasjon om klage på standpunktkarakterer, se Utdanningsdirektoratet.

Her kan du få mer informasjon om standpunktkarakterer.

Snarveier