Elevråd Romsdal vgs

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ ved skolen og består av en tillitselev fra hver klasse, til sammen 60 representanter. Klassens tillitselev velges for ett år av gangen, og har som oppgave å representere sin klasse i elevrådsmøtene.

Elevrådsarbeid

Elevrådet skal ta seg av oppgaver knyttet til elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser, og skal hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel ved skolen. Rådet drøfter og gir tilrådning i saker som forelegges av rektor eller elvene. Elevrådet kan også selv ta opp og legge fram saker for rektor.

Elevrådet 2022-23

Elevrådsstyret 2022-23

På bildet av elevrådsstyret sitter på første rad fra venstre: Elias Hukkelberg (1FB1), Anniken Pedersen (2BU1), Gina Flo Humlung (2ID2 og Mathias Olufsen (1ED3 og leder)
Bak fra venstre: Julie Eriksen (1AO3), Oscar Storvik (2TØ1 og nestleder), Hans Ivar Svenning (2TL1) og Isak Baby Dreyer-Kjemphol (1HSP)
Ikke til stede: Noah Ekroll (2SR2)

Elevrådsstyret består av lederne i avdelingselevrådene (9 medlemmer). I elevrådsstyret har vi følgende verv: leder, nestleder, rettighetsansvarlig, sekretær, styremedlemmer.

 • Elevrådsstyret bør ha møte hver 4 uke, og referat fra disse møtene sendes ut til avdelingselevrådene ved skolen samt til rektor.
 • Elevrådsstyret skal være et bindeledd mellom elevene og skolens ledelse, og møter rektor 4-5 ganger pr. år.
 • Ansvar for gjennomføring av Operasjon Dagsverk, og da spesielt å opprette en egen aksjonskomite.
 • To representanter fra elevrådsstyret representerer elevene i skolens utvalg.

Elevrådsstyret avgjør selv hvilke oppgaver både elevråds-styret og avdelingselevrådsstyrene bør ha, og dette bør klargjøres relativt raskt. Representanter fra avdelingselevrådene eller elevrådsstyret velges til fylkesutdanningsutvalget og kontaktforum. 

Representanter fra elevrådsstyret kan også engasjere seg i sentrale elevorganisasjoner.

Fra elevrådet velges også kulturkomite og medlemmer til Kantineråd:

Kulturkomite 2022-23:
o Gerda Marie Eiken Nødtvedt (2ES1)
o Lasse Havnes (1IM1)

Kantineråd 2022-23:
o Ingunn Nauste Hamre (3PB1)
o Adele Sulen Ræstad (3PB2)​

 

Vedtekter for elevrådet

Vedtatt av elevrådet ved Romsdal videregående skole 7.september 2020.

Formålsparagraf:

§1

Elevrådet skal fremme elevmedvirkningen i skolen, og skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene for elevene (Jfr. §11-6 i opplæringslova). Elevrådet skal i tillegg samarbeide med skoleledelsen for å oppnå et stadig bedre skolemiljø.

Formålet med disse vedtektene er å sikre den formelle strukturen i elevrådet ved skolen, og gi klare retningslinjer for elevrådets virksomhet.

Den demokratiske oppbyggingen:

§2

Elevrådets tillitselever velges inn av klassene på skolen. Valgene bør avholdes slik:

 • senest 1. september: Klassens tillitsvalgte med vara
 • senest 9. september: Avdelingselevråd (elle tillitsvalgte i avdelinga) med styre (leder, nestleder og referent)
 • senest 16. september: Skolens elevrådsstyre samles og konstitueres

Leder og nestleder i skolens elevrådsstyre deltar på elevrådsseminar i regi av elev- og lærlingombudet i medio september.

§3

Hver avdeling har sitt eget avdelingselevråd bestående av tillitselevene ved avdelingen. Vara møter ved behov. Avdelingselevrådene velger et styre bestående av leder, nestleder og sekretær. Avdelingselevrådsleder skal sitte i skolens elevrådsstyre. Nestleder er vara.

§4

Valg av elevrådsleder og –nestleder

For å sikre kontinuitet i arbeidet i elevrådsstyret, velges elevrådsleder og -nestleder hver vår (før påske). Valget foregår slik:

 • Elever som er medlemmer av skolens elevråd, og som har søkt Romsdal vgs som sitt førsteønske for neste skoleår er valgbare.
 • Aktuelle kandidater til ledervervene melder sitt kandidatur og holder kort appell i elevrådet før vi går til valg.
 • Valget gjennomføres i et samlet elevråd, med minimum 2/3 deltakelse. Valget er skriftlig og avgjøres med alminnelig flertall hos de fremmøtte.
 • Det stemmes på elevrådsleder først.
 • Mellom de gjenværende kandidatene velges nestleder.

Ny leder og nestleder deltar i styret resten av skoleåret, men da som medlemmer med talerett.
Hver avdeling kan ha inntil to medlemmer i elevrådsstyret.

§5

Valg i elevrådstyret

Elevrådsstyret består av avdelingselevrådslederne. Varamedlemmene møter ved behov. Leder og nestleder velges om våren, og tar ansvar for å konstituere det nye elevrådet på første møte. Elevrådsstyret skal i tillegg til leder og nestleder velge sekretær/ referent, økonomiansvarlig, rettighetsansvarlig og informasjonsansvarlig. De andre er styremedlemmer.

§6

Varaelev i klassen til elever som har ansvarsverv i elevrådsstyret skal ta over elevenes oppgaver som tillitsvalgt.

Elevrådets virksomhet:

§7

Elevrådsleder er ansvarlig for driften av elevrådsstyret.
Nestleder er elevrådslederens stedfortreder.

§8

Avdelingselevrådslederen er ansvarlig for driften av avdelingselevrådet. Avdelingselevrådslederen må innkalle til ekstraordinært avdelingselevrådsmøte dersom 2/3 av tillitselevene ønsker det.

§9

Elevrådslederen er ansvarlig for driften av elevrådsstyret. Elevrådslederen må innkalle til ekstraordinært styremøte dersom 2/3 av medlemmene i styret ønsker det.

§10

Elevrådslederen må innkalle til ekstraordinært elevrådsmøte dersom 2/3 av tillitselevene eller medlemmene av elevrådsstyret ønsker det.

§11

Elevrådslederen skal ha samtaler med rektor og ass rektor på skolen.

§ 12

Elevrådsleder og nestleder representerer elevene i skolens utvalg (AMU og Skoleutvalget). Det skal i tillegg velges en vara fra elevrådsstyret

§13

Dersom det skal holdes avstemninger i elevrådet eller elevrådstyret, så må de være vedtaksdyktige med 2/3 stemmende til stede. Det understrekes at det er forskjell på at 2/3 stemmeberettigete tillitselever er til stede, og at 2/3 stemmeberettigede stemmer ved avstemninger. Det er alltid sistnevnte eksempel som er gjeldende regel for at elevrådet eller elevrådstyret skal være vedtaksdyktige. Tillitselever, medlemmer av elevrådsstyret og elevrådslederen har stemmerett på elevrådsmøtene.

§14

Informasjonsansvarlig er ansvarlig for å informere om elevrådsmøter, ansvarlig for å ta imot og sende ut informasjon til og fra elevrådet og elevrådsstyret, og har ansvar for facebooksiden til elevrådet.

§15

Rettighetsansvarlig har ansvar for å ivareta elevenes rettigheter. Ved behov kan rettighetsansvarlig opprette en rettighetsgruppe. Alle rettighetssaker skal behandles fortrolig.

§16

Avstemninger kan holdes åpne ved håndsopprekning eller lukket og hemmelig ved skriftlig avstemning. Ved personvalg skal det alltid holdes skriftlig avstemninger.

Dersom elevrådet eller en femdel av elevene ønsker det, skal det holdes allmøte for elevene ved skolen. Elevrådet er bundet av vedtak i allmøtet i saker som er nevnt i innkallingen til møtet når mer enn halvparten av elevene på skolen er til stede og stemmer, jf Opplæringslova § 11-6.

§17

Elevrådet ved Romsdal vgs har vedtatt at skolen skal være medlem i Elevorganisasjonen (EO). Dersom skolen skal meldes ut, må dette avgjøres ved 2/3 flertall i elevrådet.

§18

Elevrådet kan sende representanter til alle arrangementer i Elevorganisasjonens regi. Den eller de som blir valg til å delta får sine utgifter dekket av skolen eller EO. Elevrådsstyret velger de/den som skal delta.

Økonomi:

§19

Det er den økonomisk ansvarlige som har ansvaret for elevrådets midler sammen med elevrådslederen. Ved uttak fra kontoen så skal det alltid bokføres i et regnskap eller et liknende arkiv sammen med kvittering. Alle kontoutskrifter som blir utsendt fra banken skal arkiveres parallelt med dokumentene nevnt over.

§20

Elevene ved Romsdal vgs deltar i Operasjon dagsverk i regi av EO

§ 21

Skolens OD komitè er satt sammen av elevrådsstyret. I tillegg skal avdelingselevrådstyret hjelpe i egen avdeling. For å sikre kontinuitet i arbeidet med OD, åpnes det for at disse kan få tilbud om å sitte i OD-komitéen i to år.

 

Snarveier

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.