Innlogging og informasjon

Som foreldre til elever på skolen vår, kan det være nyttig å ha tilgang til forskjellige digitale plattformer. 

Ved Romsdal videregående skole er det nulltoleranse mot mobbing. Alle elever skal oppleve et inkluderende læringsmiljø som fremmer trygghet, helse, trivsel og læring.

«Skolens psykososiale miljø» handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre på skolen. Det er ikke mulig å lage detaljerte regler og forventninger til all oppførsel, men alle elever har en individuell rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme, diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på skolen, plikter å sørge for at ikke en eneste elev blir utsatt for slike ord og handlinger

Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg. Både vold, rasistiske utsagn, diskriminering og utestenging kan være krenkelser som benyttes i mobbing gjentatte ganger og over tid, og går ut over elever som har vansker med å forsvare seg.

Elevundersøkelsen viser at nærmere 90 % av elevene trives godt eller svært godt ved skolen og at det er lite mobbing. Likevel er det viktig at vi følger med og gjør vårt ytterste til at ingen elever opplever mobbing i skolehverdagen.

Når mobbing oppstår, håndterer vi dette som det er beskrevet i regelverket. Like viktig som sanksjoner er det forebyggende arbeidet mot mobbing. Dette gjør vi bl.a. gjennom å skape et best mulig læringsmiljø. I prosjektplanen til “Bedre læringsmiljø” er følgende effektmål satt opp i forhold til dette:

  • Et godt læringsmiljø i klassene og på skolen
  • Holdningsendring blant lærere i forhold til å se elevene som hele mennesker
  • Elevene har respekt for hverandre, lærerne og de rammene som er i skolehverdagen
  • Et høyt læringstrykk i timene
  • Økt trivsel
  • Økt motivasjon for læring