Undervisningsevalueringa 2019

Undervisningsevalueringa vil ved Romsdal videregående skole bli gjennomført i perioden 2. - 9. desember 2019. Hver elev skal gjennomføre fra en til tre evalueringer, avhengig av hvilke fag som er "plukket ut"; alle lærere skal evalueres én gang.

Skriv ut

Det er politisk vedtatt at videregående skoler i Møre og Romsdal skal gjennomføre en undervisningsevaluering hvert skoleår. Målet med evalueringen er at den skal være et verktøy for kvalitetsutvikling i den videregående opplæringen i fylket. Resultatene vil brukes i utviklingsarbeid mellom lærer og undervisningsgrupper, og mellom lærer og avdelingsleder. Rambøll Management Consulting bistår fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringen.

Evalueringen gjennomføres som en elektronisk spørreundersøkelse som elevene skal gjennomføre i skoletiden. Det er frivillig for elevene å svare, men vi oppfordrer alle elever til å delta. Besvarelsene behandles konfidensielt, og ingen vil kunne identifisere enkeltbesvarelser. Det vil bare bli utarbeidet rapporter for grupper med 5 eller flere besvarelser. 

Elevene skal evaluere lærernes undervisning. Den enkelte elev skal svare på evalueringen én eller flere ganger. Antallet avhenger av hvor mange av elevens undervisningsgrupper som blir valgt ut til å evaluere. Det er også mulig at en elev ikke skal evaluere noen lærere. Det er skoleadministrator som har bestemt hvilke grupper som skal evalueres. 

Spørsmålene er like for alle fag/undervisningsgrupper. Spørreskjemaet er utviklet i samarbeid mellom Rambøll og Møre og Romsdal fylkeskommune. Skolene, lærerorganisasjonene og elevombud har hatt mulighet til å komme med innspill gjennom høring. Skjemaet inneholder spørsmål fordelt på fem tema: 

  1. Elevens mestring og motivasjon
  2. Vurderingspraksis
  3. Støtte fra lærer
  4. Læringsmiljøet i gruppen
  5. Faglige utfordringer og forventninger