Har du lyst å skaffe deg utdanning på videregående skole?

Voksenrett?

 • Har du fullført grunnskole, men ikke videregående opplæring?
 • Er du 25 år eller eldre og har lovlig opphold i Norge?  

Da har du rett på videregående opplæring!

I Møre og Romsdal har du i tillegg rett på å få studiekompetanse om du har fagbrev, uansett hvor lenge det er siden du tok fagprøven. Ta kontakt med oss for mer informasjon: vgs.romsdal.vo@mrfylke.no

Du søke om skoleplass selv om du ikke har rett! Vi prioriterer voksne med rett men det er ofte ledig kapasitet og da har du mulighet til å få plass.

NB! Er du under 25 år må du ta kontakt med fylkeskommunen som avgjør om du kan få skoleplass. 

Det er viktig at du tenker deg godt om før du søker om videregående opplæring. Du bør velge en sluttkompetanse som passer dine evner og interesser.

Har du behov for å snakke om dine karrieremuligheter anbefaler vi at du tar kontakt med Karriere Møre og Romsdal:

https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/karriere-moere-og-romsdal

 • Veiledning om utdanning og arbeid
 • Interessekartlegging
 • Hjelp til å skrive CV eller jobbsøknad
 • Råd til jobbintervjuet
 • Kurspakker for privat og offentlig sektor

Når du har bestemt deg kan du søke i Vigo på den sluttkompetansen du har valgt.

Om du ønsker at skolen skal kontakte deg for å gi deg veiledning angående våre tilbud kan du fylle ut dette skjemaet:

https://romsdal.vgs.no/utdanningstilbud/videregaaende-opplaering-for-voksne/vil-du-at-skolen-skal-kontakte-deg

Sluttkompetanse i videregående opplæring er enten studiekompetanse, fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse

Det er ingen fast søknadsfrist for voksne. Likevel vil de som søker med rett innen 1.mars, og som søker på tilbudene vi starter opp som regel få tilbud på kursene med oppstart på høsten.

Det er uansett lurt å være tidlig ute om du tenker å gå på skole, plassene våre fylles raskt opp! Etter 1. juni henter vi ikke flere søkere inn i systemet vårt før vi ser på kursene med oppstart etter nyttår. 

Når du har bestemt deg for ønsket sluttkompetanse og vil legge inn søknad om videregående opplæring gjør du slik:

Aller først bør du gjøre klart følgende :

 • Vitnemål fra videregående, dersom du har tatt fag eller utdanning på videregående nivå tidligere
 • Fagbrev/svennebrev dersom du har det.
 • Vitnemål fra grunnskolen dersom du IKKE har tatt fag eller utdanning på videregående nivå tidligere
 • Husk: Dersom du søker med vitnemål fra grunnskole i utlandet må vitnemålet inneholde engelsk ​​​​​​!
 • Tjenestebevis/attester fra tidligere arbeidsforhold. (Ikke timelister/lønnsslipper) Ta med alt du mener kan være relevant. Attestene inneholde:
  • Hva du har jobbet som / stillingstittel  (f.eks assistent)
  • Dato, fra og til
  • Prosent eller antall timer du har jobbet

 

Når du har dette klart kan du gå til denne siden:

https://voksen.inschool.visma.no/

 

Først skal du fylle du ut CV, her skal du legge inn skjermbilder/vedleggene til vitnemålene, attestene osv.

Ta deg god tid og vær nøye med utfyllingen. Dette er nok den delen av søknadsprosessen som tar lengst tid.

Dersom det er punkter du mener ikke er relevante for deg (f.eks oppholdstillatelse eller fullmakt) kan du lagre disse uten å legge inn noe.

 

Når alle punktene er markert «Fullført» med grønn tekst kan du starte på selve søknaden

 

Du starter en ny søknad ved å for eksempel trykke på «Søke om» øverst på siden:

Først må du velge mellom "Generell studiekompetanse" og "Yrkesfaglig kompetanse" 

"Ønsket sluttkompetanse"

Dersom man ønsker sluttkompetanse innen for eksempel Helsearbeiderfaget, industrirørleggerfaget eller Rørleggerfaget, setter du inn denne sluttkompetansen.

Ja/Nei -feltene

I det første Ja/Nei-feltet bør alle trykke "Ja", dersom du har jobbet noe innen fagområdet før bør man velge "Ja" for vurdering av realkompetanse. Dette vil kunne være med på å gi deg en kortere vei til fagbrevet. Dersom du ønsker veiledning kan man hake av for dette.

Fylke 

Fylket du er folkeregistrert i kommer opp automatisk. Dersom du får opp et annet fylke her bør du sjekke din informasjon i folkeregisteret.

Voksenopplæringssenter

velger du "Romsdal videregående"

Ønsket opplæringssted

Her kan du velge den skolen som ligger nærmest deg, f.eks Romsdal VGS, Rauma VGS eller Hustadvika VGS. Du kan fortsatt få tilbud på en annen skolen enn den du setter inn her.

 

Send gjerne en epost til vgs.romsdal.vo@mrfylke.no når du har sendt søknaden din.

For å ha utbytte av undervisningen i videregående opplæring for voksne må du ha minimum nivå A2 i delprøvene i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig fremstilling og nivå B1 i delprøve i muntlig kommunikasjon.
Vi pleier å anbefale at du har minst B1 i alle ferdigheter.

Mange arbeidsgivere krever B2 i alle ferdigheter som et minimum for sine arbeidstakere.
 
Du vil fortsatt kunne få voksenrett selv om du ikke har oppnådd minimumsnivået enda men du kan bli anbefalt å jobbe mer for å opparbeide deg den nødvendige språkferdigheten.

Du får voksenrett dersom du:

 • Er 25 år eller mer i løpet av året
 • Har fullført (tilsvarende norsk) grunnskole
 • Ikke har fullført videregående opplæring
 • Har gyldig oppholdstillatelse

Fullføringsrett

 • Når du er tatt inn til videregående opplæring har du rett på å fullføre opplæringsløpet selv om du ikke hadde voksenrett da du søkte.

Når vi vurderer inntak til videregående opplæring for voksne er det de med voksenrett som har prioritet. Vi tar likevel inn voksne uten rett når det er ledige plasser.

I tillegg har du i Møre og Romsdal rett på å få studiekompetanse om du har fagbrev, uansett hvor lenge det er siden du tok fagprøven. Ta kontakt med oss for mer informasjon: vgs.romsdal.vo@mrfylke.no

Når du har mottatt opplæringen som gir studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller yrkeskompetanse regnes utdanningen som fullført. Realkompetansevurdering, fagbrev som praksiskandidat og fag tatt som privatist som gir studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller yrkeskompetanse regnes også videregående opplæring som fullført. 

Dette er uavhengig om du har bestått eller ikke. Du kan likevel søke, og få tilbud om å ta de fagene du mangler.

Når du søker videregående opplæring til voksne, må du levere inn følgende dokumentasjon:

 • Vitnemål/kompetansebevis fra grunnskole
 • Vitnemål fra annen utdanning. For eksempel videregående eller høyere utdanning
 • Kopi av oppholdstillatelse hvis du ikke er norsk statsborger
 • Resultat fra norsktest dersom du ikke har norsk som morsmål
 • Tjenestebevis hvis du har søkt på yrkesfag, for eksempel helse- og oppvekstfag

Dokumentasjon fra skolegang i utlandet må være oversatt av godkjent translatør.

Opplæring eller realkompetansevurdering i engelsk på grunnskolenivå må dokumenteres.

Tjenestebeviset må inneholde: 
Arbeidssted, beskrivelse av dine arbeidsoppgaver, hvor lenge du har jobbet. (fra dato til dato) og hvor mange timer du har jobbet. Tjenestebeviset må signeres av arbeidsgiver.

Dokumentasjonen du sender inn skal være lesbar, oversatt og ikke forfalsket eller gjort endringer på.

Mangler du dokumentasjon på at du har kunnskaper på grunnskolenivå i norsk og engelsk, ta kontakt med nærmeste voksenopplæringssenter i din kommune for en realkompetansevurdering i god tid før du vurderer å søke inntak til videregående.

Dersom du ikke har tatt norskfaget tidligere på norsk grunnskole eller videregående skole kan du ha rett på "norsk kort botid". Da vil du få tilpasset vurdering og eksamen. Når du søker på norsk kort botid må du levere bostedsattest.

Bostedsattest bestiller du her (du må logge inn med BankID):

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/attester-og-opplysninger/bestille-attester/oversikt-over-attester/bostedsattest/

Klikk på "Bestill bostedsattest" på nettsiden for å bestille. Attesten kan ta noen uker å få så du må søke i god tid før du skal starte på skole og ta med deg attesten første undervisningsøkt.

Dersom du ikke har rett på norsk kort botid kan du fortsatt søke om fritak fra sidemål. Søknad om dette leverer du i skolen sitt system etter at du har startet 

Realkompetansevurdering er en måte man kan få vist sin kompetanse i et fag uten å bli vurdert i en undervisningssituasjon uansett hvordan og når du har fått denne kompetansen. Realkompetansevurderingen skal vise om kompetansen er likeverdig med bestått karakter i et ordinært løp.
Skolen kan realkompetansevurdere fag på VG1 og VG2-nivå.
 
Den som skal realkompetansevurderes må kunne formidle kunnskapen sin på norsk og må beherske både norskspråket og fagterminologien i faget på en slik måte at kompetansen kommer godt fram for den som skal gjennomføre vurderingen.

Videregående skoler kan ikke realkompetansevurdere fag til studiekompetanse. 

Ta kontakt med høgskole/universitet eller samordna opptak dersom du skal ha vurdert jobberfaringer og lignende som realkompetanse for inntak til videre studier. Du kan for eksempel få vite hvilke fag du vil trenge hos oss i tillegg til det du har fra før. Dette må du undersøke før du søker om opptak til videregående opplæring.

Les mer på denne siden:

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/andre-veier-til-opptak/realkompetanse/

NB! Dersom du tidligere har fått engelsk og samfunnskunnskap realkompetansevurdert i et yrkesfaglig løp og senere vil ha generell studiekompetanse må du ta disse fagene på nytt.

Har du allerede fått vurdering i fag fra videregående opplæring kan du ikke være deltaker på nytt og få ny vurdering i disse.

Du står likevel fritt til å ta eksamen i fag som privatist i tillegg til de fagene du tar på skolen. For eksempel for å forbedre karakterene dine.

https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/privatist

NB! Du kan ikke både være deltaker og privatist i samme fag samme skoleår.

 

På Romsdal VGS har vi lokaler og personell til å kunne sette opp kurs i en rekke yrkesfag. Vi starter kurs etter hva vi får inn søknader på. Vi pleier også å gjennomføre tilbud for voksne som har behov for studiekompetanse.

https://romsdal.vgs.no/utdanningstilbud

Her er litt mer informasjon om de to hovedretningene du kan velge innen videregående opplæring for voksne:

Yrkesfag:

Yrkesfag består av fellesfag og programfag som sammen med praksis gir deg muligheten til å få fagbrev.

Fellesfagene er Norsk, Samfunnskunnskap, Engelsk, Matematikk og Naturfag

Programfagene varierer alt etter hvilket yrkesfag du får opplæring i.

Som regel vil vi legge opp til følgende:

 • Første året: fellesfag yrkesfag
 • Andre året: programfag VG1
 • Tredje året: programfag VG2

For å kunne starte på hvert av trinnene må du ha fullført og bestått alle fagene fra det forrige, i tillegg til antall godkjent praksis. Krav til praksistimer kan du lese lenger ned på denne siden.

Dersom du ikke består fag må du enten ta disse på nytt eller eventuelt melde deg opp som privatist.

Dersom du ikke har nok praksistimer til å starte på neste trinn kan du f.eks ta et år pause fra skolen for å jobbe.

Dersom du skal gå opp til fagprøve har du har selv ansvar for å skaffe deg, og beholde praksisplassen din slik at du oppnår 3500 timer relevant yrkespraksis som er nødvendig dersom du skal gå opp til fagprøve etter VG2.

 • Det er ikke et krav til antall praksistimer for å starte på et utdanningsløp men det er en stor fordel for deg om du allerede har begynt å jobbe før du starter hos oss. Da vil det være lettere for deg å skaffe deg veiledet praksis og å finne et sted å gjennomføre fagprøven. Husk å gi beskjed til arbeidsgiver at du planlegger å starte på skole.
 • For å kunne gå rett opp til fagprøve etter bestått VG2 må du ha 3500 timer praksis når du blir tatt inn til et utdanningsløp hos oss. Når du har bestått alle fagene på skolen, har 3500 timer praksis og gjennomført og levert 50 dager veiledet praksis på VG3-nivå kan vi melde deg opp til fagprøve.
 • Dersom du ikke hadde 3500 timer praksis eller mer før du startet på utdanningen din har du to muligheter:

Hvis du ikke hadde 3500 timer praksis da du ble tatt inn på utdanningsløp må du:

Enten:

Eller:

 • Fortsette å samle praksis til du har 8700 timer til sammen og gå opp som praksiskandidat. (Kompetansebevis med beståtte fag fra VG1 og VG2 godskrives som 1750 timer praksis hver, til sammen 3500 timer)

Dersom du har hatt relevant praksis i utlandet kan noe av denne godskrives.

Tjenestebevis som ikke er på norsk eller engelsk må være oversatt av godkjent translatør. 

Tjenestebeviset må signeres av arbeidsgiver og inneholde:

 • Arbeidssted
 • Hvor lenge du har jobbet. Fra dato til dato
 • Hvor mange timer du har jobbet
 • Beskrivelse av dine arbeidsoppgaver

Veiledet praksis (50 dager) er på VG3-nivå. Denne praksisen gjennomføres mens du tar VG2 programfagene og er nødvendig for å bli meldt opp til fagprøve. Du får praksishefte på skolen som din veileder på arbeidsplassen din skal fylle ut.  Du er selv ansvarlig for å levere inn utfylt praksishefte til skolen etter endt praksis.

Du må levere tjenestebevis på skolen for å få dokumentert praksisen din.

Tjenestebeviset må signeres av arbeidsgiver og inneholde:

 • Arbeidssted
 • Hvor lenge du har jobbet. Fra dato til dato
 • Hvor mange timer du har jobbet
 • Beskrivelse av dine arbeidsoppgaver

Nav og fylkeskommunen samarbeider om klasser i helse- og oppvekstfagene. Disse løpene legger opp til at deltakerne skal ut i en periode som lærling etter at du har bestått alle felles- og programfagene. Etter at du har fullført lærlingetiden kan du ta fagbrev.

Du trenger ikke å ha yrkeserfaring for å starte på disse kursene men du må begynne å jobbe for å samle praksis så snart som mulig når du har fått plass. For å fortsette til VG2 må du ha fullført og bestått alle fellesfagene samt programfagene på VG1.

Hvis du har fagbrev eller svennebrev fra utlandet kan du få dette godkjent i Norge ved å sende søknad til HK-dir:

https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Generell studiekompetanse:

Skolen tilbyr fag som gir voksne studiekompetanse etter 23/5-regelen.

Fag etter 23/5 regelen gir studiekompetanse for voksne som er over 23 år og har minst 5 år praksis når de søker på høyere utdanning. 

Her kan du lese mer om 23/5-regelen:

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/studieforberedende-opplaering-for-voksne/a/034968

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/

NB Det utarbeides et forslag om å endre denne regelen slik at kravet til praksis blir fjernet. Da vil navnet på regelen bli endret til 23/6 som gjenspeiler de 6 studieforberedende fagene i ordningen. Det er uansett de samme fagene som blir undervist i ved skolen

Opplæringen foregår på kveldstid slik at det skal være enklere å kombinere skolegang og jobb. Det er lagt ett fag per kveld mandag-torsdag

Norsk og engelsk går over hele skoleåret mens de fire andre fagene er fordelt på første og andre halvår.

Vi pleier å anbefale å bruke minst to år på de seks fagene etter 23/5-reglen selv om det kan være mulig å ta alle på ett år.
Dette er selv om du har høy arbeidskapasitet og motivasjon.
Fagene er komprimerte og lagt på kveldstid for å passe for de som vil kombinere jobb og skole. Dermed anbefaler vi å ta fagene over minst to år. Dette blir tre fag per år og er i utgangspunktet ganske arbeidskrevende. Man kan også velge å ta ett eller to fag per år. 

Du må påregne mye arbeid hjemme og det er lurt å gjøre avtaler med familien slik at du får arbeidsro når du studerer. For eksempel har norskfaget 5 timer undervisning på skolen hver uke. Da må du regne med å bruke minst 5 timer hjemme hver uke på å komme gjennom alt fagstoffet. I tillegg må du beregne tid til lekser, oppgaver og innleveringer.

Du kan få fag fra tidligere videregående skole eller privatisteksamen i Norge godkjent selv om du ikke har fullført alle årene. Så lenge du har en eksamenskarakter eller standpunktkarakter i ett eller flere av de seks fagene. Det er viktig at du fremviser originaldokumenter eller godkjente kopier til skolen slik at du får dette registrert. Dette gjelder spesielt dersom det er lenge siden du har gått på skole. Da er det ikke sikkert vi har dette digitalt.

Har du tatt fagbrev hos oss? Eller har du fagbrev fra før og ønsker å studere videre på høyskole eller universitet har du rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse. Les mer her:

https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-bedrift/laerling-laerekandidat-praksisbrevkandidat/generell-studiekompetanse-etter-fagbrev

Hvis du ønsker å ta studiekompetansefagene på videregående opplæring for voksne på kveldstid kan du ta kontakt med oss

Du kan søke godkjenning fra HK-DIR dersom du har en utdanning fra utlandet du vil godkjenne i Norge slik at du kan begynne å jobbe: 

https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Dersom du vil ha godkjent utdanning/videregående opplæring fra utlandet som studiekompetanse for å kunne starte eller fortsette dine studier kan du kan sende dokumentasjon på din utdanning til Samordna opptak:
https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/
Hvis du sjekker GSU-listen og finner landet din utdanning er tatt i kan du se om din utdanning gir studiekompetanse:

https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet/lister-og-databaser/generell-studiekompetanse-gsu


Ofte trenger man ett år på universitet i tillegg til videregående. Dette ser du i GSU-listen.
Som regel krever Samordna opptak kunnskaper i norsk og engelsk i tillegg. Dette fremkommer av svaret du får fra Samordna opptak. Språkkravene kan dekkes på ulike måter. For eksempel norsk og engelsk på videregående skole.

Samordna opptak og HK-DIR kan ha lang behandlingstid så det er lurt å sende søknaden tidlig, gjerne et år før du vil gå på skole.

1. januar 2023 flyttet NOKUTs godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning fra NOKUT til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). 
Som søker må du regne med noe lengre saksbehandlingstid i denne perioden.
Frem til HKDIR har nye nettsider på plass som gjelder godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning er på plass vil du fremdeles finne all informasjon om HK-dir sine tjenester på NOKUT sine sider.

 

Har du spørsmål om videregående opplæring for voksne som du ikke finner svar på i nettsidene våre?

Send epost til: vgs.romsdal.vo@mrfylke.no

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.