Alternativ opplæring

Ytre sone ved AO - Romsdal vgs

Oppsummert

  • Mål: gi elevene opplæring på alle nivå og en kompetanse som kan benyttes i arbeidslivet, med trygg voksenstøtte hele dagen – også i arbeidspraksis utenfor skolen
  • Kapasitet ved Romsdal vgs: 35 elever
  • Elevene kan søke til alle programområder ved Romsdal vgs
  • Elevene får skreddersydd spesialundervisning med individuell plan i alle fag
  • Mange ulike og sammensatte vansker – autismespekterdiagnoser, sosial-/ emosjonelle vansker, spesifikke og/ eller generelle lærevansker, store sammensatte vansker, ulike bevegelseshemninger, relasjonsvansker, sjeldne syndrom eller tap av syn/ hørsel mm
  • Ulike minoritetsspråklige elever med særlig sammensatte og til dels store behov for tilrettelegging
  • Mulighet for ulike praksiserfaringer i skolen, f.eks kantine og butikk

Mestre hverdagen og livet i samfunnet

Ved vår avdeling for Alternativ opplæring får elevene spesialpedagogisk hjelp utover det som blir gitt i ordinære klasser. Målsettingen for elevene er å mestre hverdagen og livet i samfunnet på en best mulig og selvstendig måte etter endt videregående opplæring.

Søker til alle programområder

For å få opplæringen organisert ved AO, kan eleven søke alle skolens utdanningsprogram. Søknadsfristen er 1.feb. og det må ligge ved et A-skjema til søknaden (rådgiver ved avgiverskole hjelper). Elev og foresatte blir kalt inn til et møte med skolen, hvor vi sammen “skreddersyr” et tilbud tilpasset elevens forutsetninger og behov, innenfor skolens rammer. Fokus er også å tilrettelegge for en trygg overgang fra grunnskolen.

Sentralt plassert i skolen

Avdelingen ligger sentralt plassert i skolens nybygg. AO har eget “vrimleområde” med ulike aktiviteter som kan benyttes i pausene. Avdelingen har også egen inngang og mulighet for skjerming ved behov. På samme tid er det kort veg til skolens kantine, bibliotek og andre fellesgoder. AO har klasserom og grupperom av ulike størrelser, samt spesialrom som treningsrom, musikkrom, multiverksted, hvilerom og sanserom. AO bruker også skolens øvrige verksteder ved behov (f.eks skolekjøkken, verksteder og sportshall)

Høyt kvalifisert personale

På AO har vi høyt kvalifiserte spesialpedagoger, faglærere og miljøpersonale med bred og sammensatt erfaring. Faste, tydelige og trygge voksne bistår og motiverer elevene hele skoledagen. Ved AO har vi basisgrupper/klasser med færre elever og høy voksentetthet. Skoledagen og ukeplanen følger en fast struktur og forutsigbarhet er viktig.

Skreddersøm

AO tilbyr “skreddersøm” og tilpasser elevens ukeplan med utgangspunkt i elevens forutsetninger, behov, interesser og målsetting. Elevene skal utvikle seg både faglig og sosialt, i et felleskap med jevnaldrende. Vi legger vekt på hva som er viktig for eleven å mestre (livsmestring) etter endt vgo, både faglig og sosialt. Fokuset er mest mulig praktisk undervisning i alle fag med utgangspunkt i mestring og de grunnleggende ferdighetene (skriving, lesing, regning, muntlig og digitale).

Alle elevene får tilbud om tilpassede fellesfag (norsk, matematikk, engelsk, samfunnskunnskap, naturfag og kroppsøving). Ved AO er det også fokus på sosial kompetanse, matlaging, helse/livsstil (både psykisk og fysisk), livsmestring og praktisk arbeid. En av våre målsettinger er å tilby eleven arbeidspraksis utenfor skolen i løpet av opplæringen. Programfagene tilpasses med utgangspunkt i linjevalg på søknaden om skoleplass. Eleven kan få opplæring i ADL-ferdigheter og ASK ved behov.

Vi samarbeider tett med foresatte og andre hensiktsmessige samarbeidspartnere, både før skolestart (trygge overganger fra grunnskole), underveis i opplæringen og i overgangen/ forberedelsen til livet etter vgo. Alle har rett til inntil 5 år i videregående opplæring, og de fleste elevene ved AO blir hos oss 3 eller 4 år. AO kan også være et tilbud for elever som har behov for å “tette faglige hull”, sosial trening eller “lære seg å gå på videregående” før de går over til ordinær opplæring.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, behov for mer info eller ønsker om å komme på besøk.

Øvingsbutikken ved Romsdal vgs

Kontakt